Osnovni podaci

 Obavještenje o dobrovoljnoj likvidaciji

U skladu sa odlukom usvojenom na IV redovnoj sjednici Skupštine akcionara dana 06.06.2016. godine, Zatvoreni investicioni fond "Moneta" a.d. Podgorica se nalazi u postupku dobrovoljne likvidacije.

Zatvorenim investicionim fondom "Moneta" a.d. Podgorica upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondom "Moneta" a.d. Podgorica. Društvo upravlja Fondom po osnovu ugovora o upravljanju.

U procesu Masovne vaučerske privatizacije (MVP), koja je pokrenuta od strane Vlade Republike Crne Gore, prikupljeno je 145.579.000 vaučer poena od građana Crne Gore. U Fond je svoje vaučere uložilo 26.628 građana. Prikupljeni vaučer poeni su uloženi u 188 preduzeća koja su bila na listi MVP-a. Jedan dio njih, kao i nekoliko novih preduzeća, danas čine portfelj Fonda.

Zatvoreni investicioni fond "Moneta" a.d. Podgorica posluje u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", br. 54/11 od 17.11.2011. godine) i organizovan je kao vrsta zatvorenog fonda.

Organi upravljanja Fonda su Skupština akcionara fonda i Nadzorni odbor fonda.

Kontrolu i nadzor nad poslovanjem Fonda ostvaruje Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore.