Osnovni podaci

 Neto vrijednost investicione jedinice i broj investicionih jedinica

Datum: 16.06.2024   NAV/IJ: EUR 0,04007897 Broj investicionih jedinica: 57.787.151,00000000

Datum: 31.05.2024   NAV/IJ: EUR 0,04009643   Broj investicionih jedinica: 57.787.151,00000000

Otvoreni investicioni fond "Moneta" je nastao transformacijom Fonda zajedničkog ulaganja "Moneta" a.d. Podgorica u zatvoreni i otvoreni investicioni fond, u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", br. 54/11). Osnivanje Fonda je započeto na transformacijskoj skupštini Fonda zajedničkog ulaganja "Moneta" a.d. Podgorica, dana 23.03.2012. godine. Datum osnivanja je 28.06.2012. godine, kada je Fond upisan u Registar otvorenih fondova kod Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore.

Fond nije pravno lice i imovina Fonda ne može biti predmet izvršenja. Fond je nepodijeljena imovina kojom se upravlja u skladu sa principom disperzije rizika za račun solidarnih vlasnika čija je odgovornost ograničena do visine uloga, pri čemu su prava vlasnika predstavljena investicionim jedinicama koje se javno nude i čija vrijednost je na zahtjev vlasnika isplativa iz imovine Fonda kojom upravlja Društvo za upravljanje.

Otvorenim investicionim fondom "Moneta" upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondom "Moneta" a.d. Podgorica.

Fond posluje u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima i pravila Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore.

Kontrolu i nadzor nad poslovanjem Fonda ostvaruje Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore.