Organi upravljanja DZU Moneta

Organe upravljanja Društva za upravljanje investicionim fondom "Moneta" a.d. Podgorica čine: Skupština akcionara, Odbor direktora i Izvršni direktor.

Skupština akcionara Društva

Skupštinu akcionara Društva čine svi akcionari Društva za upravljanje investicionim fondom "Moneta" a.d. Podgorica. Predsjedavajući sjednice Skupštine akcionara Društva, shodno statutu Društva, ako skupština ne odluči drugačije, jeste Izvršni direktor.

Odbor direktora Društva

Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi Predsjednik. Odbor direktora ima tri člana i njih bira Skupština akcionara. Odbor direktora ovlašćen je da:

Članovi Odbora direktora Društva za upravljanje investicionim fondom "Moneta" a.d. Podgorica, imenovani na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara koja je održana 28.10.2016. godine, su:

Izvršni direktor Društva

Poslovanjem Društva rukovodi Izvršni direktor. Izvršni direktor je nadležan i odgovoran za vršenje poslova u okvirima pravila struke i donešenih planova Društva. Izvršni direktor Društva za upravljanje investicionim fondom "Moneta" a.d. Podgorica je Biljana Šofranac, imenovana na sjednici Odbora direktora koja je održana 29.01.2013. godine.