Organi upravljanja ZIF Moneta

Organi upravljanja Fonda su: Skupština akcionara Fonda i Nadzorni odbor Fonda. Fondom upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondom "Moneta" a.d. Podgorica. Društvo upravlja Fondom po osnovu ugovora o upravljanju.

Skupština akcionara Fonda

Skupštinu akcionara Fonda čine svi akcionari Zatvorenog investicionog fonda "Moneta" a.d. Podgorica. Predsjedavajući sjednice Skupštine akcionara Fonda, shodno statutu Fonda, ako skupština ne odluči drugačije, jeste predsjednik Nadzornog odbora Fonda.

Nadzorni odbor Fonda

Nadzorni odbor Fonda je organ nadzora nad upravljanjem Fondom i svoju funkciju obavlja u interesu akcionara Fonda. Nadzorni odbor je kolektivni organ kojim rukovodi predsjednik. Članove Nadzornog odbora bira Skupština akcionara Fonda. Nadzorni odbor ima sedam članova. Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika.

Članovi Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda "Moneta" a.d. Podgorica su: