Novosti

petak, 18.11.2016. godine

Obavještenje o zaustavljanju trgovanja akcijama emitenta Zatvoreni investicioni fond Moneta AD Podgorica u likvidaciji | Četvrtak, 29/12/2016 | Zbog okončanja postupka dobrovoljne likvidacije Zatvorenog investicionog fonda “Moneta” u likvidaciji AD Podgorica (simbol trgovine MONF), blokira se trgovina akcijama ovog emitenta počev od 30.12.2016. godine, Izvor: Montenegroberza

Privremena blokada trgovanja i vantržišnih transfera hartijom MONF, MEMONFRA2PG6: Dana 19.12.2016 08:49:43 sprovedena je odluka o privremenoj blokadi trgovanja i vantržišnih transfera nad hartijama od vrijednosti MONF, MEMONFRA2PG6 emitenta ZIF "MONETA" u postupku dobrovoljne likvidacije, Izvor: CDA

Obavještenje o privremenom zaustavljanju trgovanja akcijama emitenta Zatvoreni investicioni fond Moneta AD Podgorica u likvidaciji | Srijeda, 30/11/2016 | Podgorica | Odbor direktora Montenegroberze, na osnovu člana 87 Pravila Montenegroberze, donio je odluku da privremeno zaustavi trgovanje akcijama emitenta Zatvoreni investicioni fond Moneta AD Podgorica u likvidaciji (simbol MONF). Trgovanje se zaustavlja u period od 05.12.2016-16.12.2016 godine. Kako je u toku okončanje postupka dobrovoljne likvidacije fonda, trgovanje se zaustavlja sa ciljem zastite interesa akcionara, do izrade konačnog Izvještaja o sprovedenoj likvidaciji društva, Izvor: Montenegroberza

Objava saziva IV vanredne sjednice skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda "Moneta" a.d. Podgorica - u likvidaciji, "Dnevne novine", 18.11.2016. (PDF) i 19.11.2016. (PDF)

Predlozi odluka za IV vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda "Moneta" a.d. Podgorica - u likvidaciji (PDF)

Glasački listić, kojim se glasa u odsustvu, za IV vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda "Moneta" a.d. Podgorica - u likvidaciji (DOCX)

Primjer punomoćja za IV vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda "Moneta" a.d. Podgorica - u likvidaciji (DOCX)

Uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na skupštini akcionara (PDF)

Punomoćja - Član 33 Zakona o privrednim društvima (PDF)

utorak, 29.03.2016. godine

Odluka o sazivanju IV redovne sjednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda "Moneta" a.d. Podgorica [PDF]

### Obavještenje o sazivanju skupštine će biti objavljeno u štampanom mediju u zakonskom roku ###