Novosti

četvrtak, 04.07.2019. godine

OBAVJEŠTENJE O PRESTANKU PRIVREMENE OBUSTAVE OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA “MONETA”
Obavještavamo vlasnike investicionih jedinica Otvorenog investicionog fonda “Moneta” da od 03.07.2018.godine prestaje privremena obustava otkupa investicionih jedinica Otvorenog investicionog fonda “Moneta”. Vlasnici investicionih jedinica Otvorenog investicionog fonda “Moneta” mogu podnijeti zahtjeve za otkup investicionih jedinica svakog radnog dana od 11-13h u prostorijama Društva za upravljanje investicionim fondom “Moneta” a.d. Podgorica.

DZU “Moneta” a.d. Podgorica

utorak, 07.05.2019. godine

Obavještenje o privremenom obustavljanju otkupa investicionih jedinica Otvorenog investicionog fonda “Moneta”
Obavještavamo vas da je dana 07.05.2019.godine , Odbor direktora DZU “Moneta” a.d. Podgorica donio Odluku o privremenom obustavljanju otkupa investicionih jedinica OIF „Moneta“ na period od 90 dana od dana donošenja navedene odluke zbog nelikvidnosti fonda.

DZU “Moneta” a.d. Podgorica

četvrtak, 05.07.2018. godine

OBAVJEŠTENJE O PRESTANKU PRIVREMENE OBUSTAVE OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA “MONETA”
Obavještavamo vlasnike investicionih jedinica Otvorenog investicionog fonda “Moneta” da od 05.07.2018.godine prestaje privremena obustava otkupa investicionih jedinica Otvorenog investicionog fonda “Moneta”.

Vlasnici investicionih jedinica Otvorenog investicionog fonda “Moneta” mogu podnijeti zahtjeve za otkup investicionih jedinica svakog radnog dana u vremenu od 10-13h u prostorijama Društva za upravljanje investicionim fondom “Moneta” a.d. Podgorica.

DZU “Moneta” a.d. Podgorica

utorak, 05.06.2018. godine

OBAVJEŠTENJE O PRIVREMENOJ OBUSTAVI OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA
Shodno članu 13. stav 1. alineja 1. Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list Crne Gore", br. 054/11 od 17.11.2011, 013/18 od 28.02.2018) i članovima 36. i 37. Pravila o upravljanju Otvorenim investicionim fondom “Moneta”, obavještavamo vlasnike investicionih jedinica OIF “Moneta” da je Društvo za upravljanje investicionim fondom “Moneta” a.d. Podgorica u cilju zaštite interesa vlasnika investicionih jedinica, dana 05.06.2018. donijelo Odluku o privremenom obustavljanju otkupa investicionih jedinica OIF “Moneta”. Obustava će trajati 30 dana od dana donošenja odluke.

DZU “Moneta” a.d. Podgorica

srijeda, 01.03.2017. godine

Korporativne aktivnosti - Gašenje emitenta
Dana 01.03.2017 okončan je postupak gašenja emitenta ZIF "MONETA" u postupku dobrovoljne likvidacije i izvršeno je povlačenje svih njegovih emisija simbola MONF sa računa akcionara.
Izvor: CDA

utorak, 07.02.2017. godine

Obavještenje Centralne depozitarne agencije a.d. Podgorica o izvršenoj raspodjeli preostale imovine ZIF Moneta a.d. – u likvidaciji
"Ovim putem obavještavamo emitenta, berzu, regulatora tržišta i ostalu zainteresovanu javnost da je, dana 06.02.2017.godine, u CDA izvršena raspodjela preostale imovine ZIF Moneta a.d. u likvidaciji, na način što je svaki akcionar ZIF Moneta (simbol trgovine MONF) dobio proporcionalan broj akcija društva Otrantkomerc a.d. (simbol trgovine OTRU), od broja akcija OTRU koje su činile imovinu Fonda za raspodjelu. Raspodjela akcionarima MONF je izvršena po nalogu dobijenom od strane likvidatora ZIF Moneta a.d., a na osnovu člana 24 Zakona o privrednim društvima i na osnovu sljedećih dostavljenih adekvatnih odluka Fonda:
- Odluka o dobrovoljnoj likvidaciji ZIF Moneta a.d. od 06.06.2016.godine;
- Odluka o imenovanju likvidatora ZIF Moneta a.d. od 06.06.2016.godine;
- Konačni Izvještaj likvidatora ZIF Moneta a.d. u likvidaciji od 16.12.2016.godine;
- Odluka o prihvatanju Konačnog izvještaja o sprovedenoj likvidaciji ZIF Moneta a.d. u likvidaciji od 21.12.2016.godine;
- Elektronski spisak akcionara MONF sa načinom raspodjele - brojem akcija OTRU u vlasništvu ZIF Moneta a.d. u likvidaciji koje se dijele svakom akcionaru MONF, sačinjen od strane likvidatora Fonda i dostavljen u CDA dana 03.02.2017.godine.
Nakon sprovedene raspodjele akcija OTRU akcionarima MONF, CDA je, Likvidatoru ZIF Moneta, dostavila spisak akcionara društva Otrantkomerc a.d. na verifikaciju.
Napominjemo da emisija akcija ZIF Moneta a.d. u likvidaciji (simbol trgovine MONF) ostaje i dalje da egzistira u CDA do momenta formalnog zakonski definisanog brisanja ZIF Moneta a.d. u likvidaciji. Kako su akcionari MONF isplaćeni predmetnim prenosima akcija OTRU, sa akcijama MONF neće biti moguće prometovanje - ni tržišno ni vantržišno."
Integralni tekst obavještenja (PDF)
Izvor: CDA

četvrtak, 29.12.2016. godine

Obavještenje o zaustavljanju trgovanja akcijama emitenta Zatvoreni investicioni fond Moneta AD Podgorica u likvidaciji
Zbog okončanja postupka dobrovoljne likvidacije Zatvorenog investicionog fonda “Moneta” u likvidaciji AD Podgorica (simbol trgovine MONF), blokira se trgovina akcijama ovog emitenta počev od 30.12.2016. godine
Izvor: Montenegroberza

ponedeljak, 19.12.2016. godine

Privremena blokada trgovanja i vantržišnih transfera hartijom MONF, MEMONFRA2PG6
Dana 19.12.2016 08:49:43 sprovedena je odluka o privremenoj blokadi trgovanja i vantržišnih transfera nad hartijama od vrijednosti MONF, MEMONFRA2PG6 emitenta ZIF "MONETA" u postupku dobrovoljne likvidacije
Izvor: CDA

srijeda, 30.11.2016. godine

Obavještenje o privremenom zaustavljanju trgovanja akcijama emitenta Zatvoreni investicioni fond Moneta AD Podgorica u likvidaciji
Odbor direktora Montenegroberze, na osnovu člana 87 Pravila Montenegroberze, donio je odluku da privremeno zaustavi trgovanje akcijama emitenta Zatvoreni investicioni fond Moneta AD Podgorica u likvidaciji (simbol MONF). Trgovanje se zaustavlja u period od 05.12.2016-16.12.2016 godine. Kako je u toku okončanje postupka dobrovoljne likvidacije fonda, trgovanje se zaustavlja sa ciljem zastite interesa akcionara, do izrade konačnog Izvještaja o sprovedenoj likvidaciji društva
Izvor: Montenegroberza

utorak, 29.03.2016. godine

Odluka o sazivanju IV redovne sjednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda "Moneta" a.d. Podgorica [PDF]

### Obavještenje o sazivanju skupštine će biti objavljeno u štampanom mediju u zakonskom roku ###