Novosti

petak, 18.11.2016. godine

Objava saziva IV vanredne sjednice skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda "Moneta" a.d. Podgorica - u likvidaciji, "Dnevne novine", 18.11.2016. (PDF) i 19.11.2016. (PDF)

Uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na skupštini akcionara (PDF)

Punomoćja - Član 33 Zakona o privrednim društvima (PDF)

utorak, 29.03.2016. godine

Odluka o sazivanju IV redovne sjednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda "Moneta" a.d. Podgorica [PDF]

### Obavještenje o sazivanju skupštine će biti objavljeno u štampanom mediju u zakonskom roku ###