Novosti

utorak, 29.03.2016. godine

Odluka o sazivanju IV redovne sjednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda "Moneta" a.d. Podgorica [PDF]

### Obavještenje o sazivanju skupštine će biti objavljeno u štampanom mediju u zakonskom roku ###